Afdrukvoorbeeld
PageUp of PageDown
pagina voor pagina weergeven (uitgezoomde weergave)
Afdrukvoorbeeld pijltoetsen navigeren op de pagina (ingezoomde weergave)
Afdrukvoorbeeld Alt B, f afdrukvoorbeeld
Afdrukvoorbeeld Ctrl F2 Excel 2007 / 2010: Afdrukvoorbeeld
Afdrukvoorbeeld Ctrl pijl omhoog ga naar de eerste pagina (uitgezoomde weergave)
Afdrukvoorbeeld Ctrl pijl rechts ga naar de laatste pagina (uitgezoomde weergave)
Bestand Alt F4 Excel afsluiten
Bestand Ctrl N (Nieuw) nieuw blanco werkbad
Bestand Ctrl O (Open) open venster Bestand openen
Bestand Ctrl P (Print) open venster met opties voor afdrukken
Bestand Ctrl S (Save) opslaan
Bestand Ctrl Shift F12 open venster met opties voor afdrukken
Bewerken Ctrl – (minteken) kolom of regel verwijderen (eerst kolom/regel selecteren)
Bewerken Ctrl C (Copy) kopiëren
Bewerken Ctrl R (rechts) selectie naar rechts kopiëren
Bewerken Ctrl T (Toon) toon de onderliggende formules
Bewerken Ctrl V (Velpon) plakken
Bewerken Ctrl X knippen
Bewerken Ctrl Y laatste bewerking herhalen
Bewerken Ctrl Z laatste bewerking ongedaan maken
Bewerken Ctrl Shift + (plusteken) kolom of regel invoegen (eerst kolom/regel selecteren)
Bewerken Shift F2 opmerking in een cel maken of deze bewerken
Dialoogvensters Enter actie uitvoeren van de standaardknop, meestal OK
Dialoogvensters Esc opdracht annuleren en dialoogvenster sluiten
Dialoogvensters letter in keuzelijst lijst openen en naar de desbetreffende optie in de lijst gaan
Dialoogvensters pijltoetsen ga naar de volgende optie (binnen groep met opties)
Dialoogvensters spatiebalk de actie van de geselecteerde knop uitvoeren of het geselecteerde selectievakje in- of uitschakelen
Dialoogvensters Tab ga naar de volgende optie of optiegroep
Dialoogvensters Alt onderstreepte letter de optie selecteren of een selectievakje in- of uitschakelen
Dialoogvensters Alt pijl omlaag geselecteerde vervolgkeuzelijst openen
Dialoogvensters Ctrl PageDown ga naar het volgende tabblad in een dialoogvenster
Dialoogvensters Ctrl PageUp ga naar het vorige tabblad in een dialoogvenster
Dialoogvensters Ctrl Tab ga naar het volgende tabblad in een dialoogvenster
Dialoogvensters Shift Tab ga naar de vorige optie of optiegroep
Dialoogvensters Ctrl Shift Tab ga naar het vorige tabblad in een dialoogvenster
Draaitabel End laatste zichtbare item in de lijst selecteren
Draaitabel Enter lijst sluiten en de geselecteerde items weergeven
Draaitabel F10 menubalk activeren
Draaitabel Home eerste zichtbare item in de lijst selecteren
Draaitabel pijl links items op de lagere niveaus verbergen
Draaitabel pijl links of pijl rechts veld openen of sluiten dat kan worden uitgebreid
Draaitabel pijl omhoog selecteer vorige item in het bereik
Draaitabel pijl omlaag selecteer volgende item in het bereik
Draaitabel pijl rechts items op de lagere niveaus weergeven
Draaitabel spatiebalk selectievakje in de lijst inschakelen, uitschakelen of dubbel inschakelen
Draaitabel Tab schakelen tussen lijst, knop OK en knop Annuleren
Draaitabel Shift Alt pijl links groepering van de items in een draaitabelveld opheffen
Draaitabel Alt pijl omlaag vervolgkeuzelijst weergeven. Selecteer met de pijltoetsen het veld.
Draaitabel Shift Alt pijl rechts geselecteerde items in een draaitabelveld groeperen
Draaitabel Ctrl Tab lijst met draaitabelvelden activeren
Draaitabel Ctrl Shift * (asterisk) volledig draaitabelrapport selecteren
Draaitabel Ctrl Shift Tab lijst met draaitabelvelden activeren
Formule Ctrl Shift Enter matrixformule invoeren
Formule Shift F3 open dialoogvenster Functie invoegen
Formule Ctrl Shift F3 namen maken op basis van rij- en kolomlabels
Formule Shift F9 alleen actieve werkblad berekenen
Formules F2 open actieve cel om formule of tekst te veranderen
Formules F3 logische naam invoeren
Formules F4 dollarteken in formule plaatsen voor absolute verwijzing
Formules F9 werkblad opnieuw berekenen
Formules Alt = (isgelijkteken) functie AutoSom invoegen
Formules Ctrl Alt F9 alle werkbladen van de werkmap opnieuw berekenen
Gegevensformulier End ga naar het einde van een veld
Gegevensformulier Enter ga naar het eerste veld in de volgende record
Gegevensformulier Home ga naar het begin van een veld
Gegevensformulier PageDown ga naar hetzelfde veld tien records verder
Gegevensformulier PageUp ga naar hetzelfde veld tien records terug
Gegevensformulier pijl links of pijl rechts ga één teken naar links of naar rechts in een veld
Gegevensformulier pijl omhoog ga naar hetzelfde veld in de vorige record
Gegevensformulier pijl omlaag ga naar hetzelfde veld in de volgende record
Gegevensformulier Tab ga naar elk veld in de record en vervolgens naar elke opdrachtknop
Gegevensformulier Ctrl PageDown nieuwe, lege record beginnen
Gegevensformulier Ctrl PageUp ga naar de eerste record
Gegevensformulier Shift End selectie uitbreiden tot het einde van een veld
Gegevensformulier Shift Enter ga naar het eerste veld in de vorige record
Gegevensformulier Shift Home selectie uitbreiden tot het begin van een veld
Gegevensformulier Shift pijl links selecteer teken links in een veld
Gegevensformulier Shift pijl rechts selecteer teken rechts in een veld
Gegevensformulier Shift Tab ga naar elk veld in de record en vervolgens naar elke opdrachtknop
Geselecteerd bereik Tab van links naar rechts verplaatsen in het geselecteerde bereik (binnen één kolom gaat u omlaag)
Geselecteerd bereik Ctrl Alt pijl links volgende niet-aangrenzende selectie aan de linkerkant activeren
Geselecteerd bereik Ctrl Alt pijl rechts volgende selectie aan de rechterkant activeren in niet-aangrenzende selecties
Geselecteerd bereik Ctrl . (punt) met de wijzers van de klok mee naar de volgende hoek van het geselecteerde bereik
Geselecteerd bereik Shift Tab ga van rechts naar links door het geselecteerde bereik (binnen één kolom gaat u omhoog)
Grafieken pijl links selecteer vorige element in een groep
Grafieken pijl omhoog selecteer volgende groep met elementen in een grafiek
Grafieken pijl omlaag selecteer vorige groep met elementen in een grafiek
Grafieken pijl rechts selecteer volgende element in een groep
Grafieken Alt F11 standaardgrafiek invoegen
Groeperen Shift Alt pijl links groepering van regels of kolommen opheffen
Groeperen Shift Alt pijl rechts regels of kolommen groeperen
Groeperen Ctrl 8 knoppen van Overzicht zichtbaar of onzichtbaar maken
Groeperen Ctrl 9 geselecteerde regel(s) verbergen
Groeperen Ctrl 0 (nul) geselecteerde kolom(men) verbergen
Groeperen Ctrl Shift ( (haakje openen) verborgen rijen in de selectie zichtbaar maken
Groeperen Ctrl Shift ) (haakje sluiten) verborgen kolommen in de selectie zichtbaar maken
Groeperen Ctrl Shift L Excel 2007 / 2010: Filter
Heen en weer F5 ga naar cellen met bepaalde kenmerken (via knop Speciaal)
Heen en weer Home ga naar het begin van deze regel
Heen en weer PageDown ga één schermlengte naar beneden
Heen en weer PageUp ga één schermlengte naar boven
Heen en weer Alt PageDown ga één schermbreedte naar rechts
Heen en weer Alt PageUp ga één schermbreedte naar links
Heen en weer Ctrl End ga naar de cel rechts onder in het werkgebied
Heen en weer Ctrl G ga naar cellen met bepaalde kenmerken (via knop Speciaal)
Heen en weer Ctrl Home ga naar het begin van het werkblad (cel A1)
Heen en weer Ctrl pijl links ga naar het begin van deze serie cellen op dezelfde regel
Heen en weer Ctrl pijl omhoog ga naar het begin van deze serie cellen in dezelfde kolom
Heen en weer Ctrl pijl omlaag ga naar het eind van deze serie cellen in dezelfde kolom
Heen en weer Ctrl pijl rechts ga naar het eind van deze serie cellen op dezelfde regel
Hulp F1 help
Hulp F7 spellingcontrole
Invoeren Enter invoeren en één cel omlaag gaan
Invoeren Esc celinvoer annuleren
Invoeren Home invoeren en naar het begin van deze regel gaan
Invoeren pijltoetsen ga één teken naar links of naar rechts
Invoeren Tab invoeren en één cel naar rechts gaan
Invoeren Alt Enter begin op een nieuwe regel in dezelfde cel
Invoeren Alt pijl omlaag invoer kiezen uit eerder getypte woorden in dezelfde kolom
Invoeren Alt pijl omlaag kiezen uit een keuzelijst, die ingesteld is via Data, Valideren
Invoeren Ctrl ‘ (apostrof) inhoud van de cel erboven letterlijk overnemen, zonder opmaak
Invoeren Ctrl * (asterisk) huidige werkgebied selecteren
Invoeren Ctrl ; (puntkomma) datum van vandaag invoeren
Invoeren Ctrl D (Down) bovenste cel van een selectie naar beneden kopiëren
Invoeren Ctrl Enter heel geselecteerd celbereik vullen met dezelfde waarde
Invoeren Ctrl F3 naam definiëren
Invoeren Ctrl K hyperlink invoegen of bestaande hyperlink bewerken
Invoeren Ctrl Shift : (dubbele punt) tijdstip van dit moment invoeren
Invoeren Shift Enter rand om de omtrek plaatsen
Invoeren Shift Tab invoeren en één cel naar links gaan
Macro Alt F11 Visual Basic Editor openen
Macro Alt F8 open dialoogvenster Macro
Macro Ctrl F11 macroblad uit Microsoft Excel 4.0 invoegen
Menu’s Alt menubalk activeren
Menu’s End selecteer de laatste opdracht in het menu
Menu’s Esc geopend (sub)menu sluiten
Menu’s F10 menubalk activeren
Menu’s Home selecteer de eerste opdracht in het menu
Menu’s pijl omlaag of pijl omhoog selecteer opdracht uit een geopend menu
Menu’s Tab langs de menuknoppen gaan (nadat menubalk is geactiveerd)
Menu’s Alt spatiebalk open systeemmenu voor het Excel-venster
Menu’s Ctrl 7 werkbalk Standaard oproepen en verbergen
Menu’s Ctrl F1 Excel 2007 / 2010: het lint minimaliseren
Menu’s Ctrl Tab langs de werkbalken gaan (nadat menubalk is geactiveerd)
Menu’s Shift F10 open snelmenu voor het geselecteerde item
Opmaken Alt 9 verborgen kolommen in de selectie zichtbaar maken
Opmaken Alt ‘ (apostrof) open dialoogvenster Opmaakprofiel
Opmaken Alt A verticale scheidingslijn toepassen of verwijderen (als u cellen in meerdere kolommen hebt geselecteerd)
Opmaken Ctrl 1 open venster Celeigenschappen
Opmaken Ctrl 2 vet
Opmaken Ctrl 3 cursief
Opmaken Ctrl 4 onderstrepen
Opmaken Ctrl 5 doorhalen
Opmaken Ctrl 6 grafieken, besturingselementen en objecten verbergen / weergeven / tijdelijke aanduidingen weergeven
Opmaken Ctrl B (Bold) vet
Opmaken Ctrl I (Italics) cursief
Opmaken Ctrl U (Underscore) tekens onderstrepen
Opmaken Ctrl Shift ! duizendtalnotatie
Opmaken Ctrl Shift # datum weergeven als 03-apr-08
Opmaken Ctrl Shift $ Euroteken met twee decimalen
Opmaken Ctrl Shift % procentnotatie toepassen zonder decimalen
Opmaken Ctrl Shift & rand om de omtrek plaatsen
Opmaken Ctrl Shift @ tijd weergeven als 15:53
Opmaken Ctrl Shift ^ exponentiële notatie
Opmaken Ctrl Shift _ (underscore) omtrekranden verwijderen
Opmaken Ctrl Shift ~ standaardgetalnotatie toepassen
Selecteren F8 hierna met pijltoetsen de selectie uitbreiden. In de statusbalk staat UIT = modus Uitbreiden
Selecteren Alt ; (puntkomma) selecteer zichtbare cellen in de huidige selectie
Selecteren Ctrl / (slash) selecteer cellen met dezelfde matrixformule
Selecteren Ctrl [ (vierkant haakje openen) selecteer alle cellen waarnaar direct wordt verwezen door de formules in de selectie
Selecteren Ctrl \ selecteer cellen die niet overeenkomen met de waarde in de actieve cel (in een geselecteerde rij)
Selecteren Ctrl ] (vierkant haakje sluiten) selecteer cellen die formules bevatten die direct naar de actieve cel verwijzen
Selecteren Ctrl A (Alles) selecteer hele werkblad
Selecteren Ctrl klik selecteer meer tekenobjecten (Excel 2000: Shift+klik)
Selecteren Shift Ctrl PageDown selecteer huidige en volgende blad
Selecteren Shift Ctrl PageUp selecteer huidige en vorige blad
Selecteren Ctrl spatiebalk selecteer deze hele kolom
Selecteren Shift End Enter selectie uitbreiden tot de laatste cel in de huidige rij
Selecteren Shift End Home selectie uitbreiden naar de cel rechts onder in het gebruikte gebied
Selecteren Shift End pijltoets selectie uitbreiden tot de laatste niet-lege cel in dezelfde kolom of rij als de actieve cel
Selecteren Ctrl Shift * (asterisk) selecteer gebied rondom de actieve cel; in draaitabelrapport: selecteer hele draaitabelrapport
Selecteren Ctrl Shift { (accolade openen) selecteer alle cellen waarnaar direct of indirect wordt verwezen door de formules in de selectie
Selecteren Ctrl Shift | selecteer cellen die niet overeenkomen met de waarde in de actieve cel (in een geselecteerde kolom)
Selecteren Ctrl Shift } (accolade sluiten) selecteer cellen die formules bevatten die direct of indirect naar de actieve cel verwijzen
Selecteren Ctrl Shift End selectie uitbreiden tot de laatst gebruikte cel in het werkblad (in de rechterbenedenhoek)
Selecteren ScrollLock Shift End selectie uitbreiden tot de cel in de rechterbenedenhoek van het venster
Selecteren Shift F8 een ander bereik met cellen aan selectie toevoegen
Selecteren Shift Home selectie uitbreiden tot het begin van de rij
Selecteren Ctrl Shift Home selectie uitbreiden tot het begin van het werkblad
Selecteren ScrollLock Shift Home selectie uitbreiden tot de cel in de linkerbovenhoek van het venster
Selecteren Ctrl Shift O (letter O) selecteer alle cellen met opmerkingen
Selecteren Shift PageDown selectie één scherm naar beneden uitbreiden
Selecteren Shift PageUp selectie één scherm naar boven uitbreiden
Selecteren Shift pijl links selecteer cellen naar links
Selecteren Shift pijl omhoog selecteer cellen naar boven
Selecteren Shift pijl omlaag selecteer cellen naar beneden
Selecteren Ctrl Shift pijl omlaag selecteer tot het eind van deze groep (in dezelfde kolom)
Selecteren Shift pijl rechts selecteer cellen naar rechts
Selecteren Ctrl Shift pijl rechts selecteer tot het eind van deze groep (op dezelfde regel)
Selecteren Shift pijltoets selectie met één cel uitbreiden
Selecteren Ctrl Shift pijltoets selectie uitbreiden tot de laatste niet-lege cel in dezelfde kolom of rij als de actieve cel
Selecteren Shift spatiebalk selecteer de huidige regel
Selecteren Ctrl Shift spatiebalk selecteer alle objecten in een blad (als u één object hebt geselecteerd)
Selecteren Ctrl Shift spatiebalk selecteer hele werkblad
Verplaatsen Alt tekenobject uitlijnen op het raster (indrukken tijdens tekenen of slepen)
Verplaatsen End eindmodus in- of uitschakelen
Verplaatsen Enter in een geselecteerd bereik: van boven naar beneden verplaatsen
Verplaatsen pijltoetsen tekenobject verplaatsen
Verplaatsen Ctrl pijltoets tekenobject nauwkeurig verplaatsen in stappen van 1 pixel
Verplaatsen End Enter ga naar het eind van deze serie cellen op dezelfde regel
Verplaatsen End Home ga naar de cel rechts onder in het gebruikte gebied
Verplaatsen End pijltoets ga in een rij of kolom naar het volgende cellenbereik met gegevens
Verplaatsen Shift Enter van beneden naar boven verplaatsen in een geselecteerd bereik
Werkbladen F6 heen en weer tussen gesplitste werkbladen
Werkbladen Ctrl PageDown ga naar het volgende werkblad
Werkbladen Ctrl PageUp ga naar het vorige werkblad
Werkbladen Alt Shift F1 nieuw werkblad invoegen
Werkbladen Shift F11 nieuw werkblad invoegen
Werkbladen Shift F6 ga naar het vorige venster in een gesplitst werkblad
Windows Windows logo menu Start van Windows weergeven
Windows Alt Tab schakelen naar het volgende programma of bestand
Windows Shift Alt Tab schakelen naar het vorige programma of bestand
Windows Ctrl Esc menu Start van Windows weergeven
Windows Ctrl F10 het werkmapvenster verkleinen/vergroten
Windows Ctrl F4 werkmapvenster sluiten
Windows Ctrl F5 werkmapvenster verkleinen
Windows Ctrl F6 ga naar de volgende geopende werkmap
Windows Ctrl W (Wegwezen) werkmapvenster sluiten
Windows Ctrl Shift F6 ga naar de vorige geopende werkmap
Wizard draaitabel pijl links of pijl rechts selecteer knop aan de linker- of rechterkant (als er twee of meer kolom- of veldknoppen aanwezig zijn)
Wizard draaitabel pijl omlaag of pijl omhoog selecteer vorige of volgende veldknop in de lijst aan de rechterkant
Wizard draaitabel Alt A geselecteerde veld naar het gegevensgebied verplaatsen
Wizard draaitabel Alt C geselecteerde veld naar het rijgebied verplaatsen
Wizard draaitabel Alt K geselecteerde veld naar het kolomgebied verplaatsen
Wizard draaitabel Alt L dialoogvenster Draaitabelveld voor het geselecteerde veld weergeven
Wizard draaitabel Alt P geselecteerde veld naar het paginagebied verplaatsen
Zoeken Ctrl F(Find) zoek een woord of getal
Zoeken Ctrl H zoeken en vervangen
Zoeken Shift F4 opnieuw een woord zoeken (dat u het laatst had opgegeven)
Zoeken Shift F5 zoek een woord of getal